三阶魔方-CFOP-F2L公式·技巧 F2L31(B2) 手法详解

[1]F2L情况:F2L31(B2)

完成前 完成后


[2]详细图解:

 
1.正向:(R U' R' U) y' (R' U R)
R U' R' U
y' R' U R

本站选用公式:
底(R U' R' U) y' 底(R' U R)
【特征】角块在顶层、棱块在中层 - 彼此相连 - 角块底面朝上 - 公侧面异色(已拼成对)
【记忆】已拼成对,入槽即可。
其他参考公式:
图同上
y 底(L' U' L U)2 底(L' U' L)
原理一样,左手公式。
 
2.逆向:y' R' U' R y U' R U R'
y' R' U' R
y U' R U
R'


 ◆

除特别注明外,本站所有文章均为爱魔方原创(学魔方请联系微信:18076554217),原创不易,转载请联系作者授权并注明作者和出处来自http://www.i-mofang.com

回到顶部